Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud, in de navolgende betekenissen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. SB: de besloten vennootschap: Sustainable Buildings B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66375096, of zijn vertegenwoordigers, als leverancier van diensten.
 2. Opdrachtgever: de persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de SB, alsmede elke organisatie waarmee de Opdrachtgever is gerelateerd of aangesloten (corporately of door de organisatie).
 3. Diensten: alle diensten, werken en leveringen die worden aangeboden door SB of aangevraagd door de Opdrachtgever.
 4. Zaken: materialen, hardware en/of andere goederen.
 5. Overeenkomst: een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van SB, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door SB uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door SB gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop SB de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de SB, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met SB in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst en zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de SB vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. SB behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en SB gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van SB zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SB opgegeven specificaties en andere gegevens waarop SB haar aanbieding baseert.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van SB bindt SB niet.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht SB niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van de SB zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 6. Aanbiedingen en offertes zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met SB eerst dan tot stand nadat SB een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden SB slechts, indien deze door SB schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 4. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 5. Elke overeenkomst wordt door SB aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat SB bevoegd is om de kredietwaardigheid van de opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht SB van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de opdrachtgever niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft SB het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal SB de opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

Artikel 5. Door de Opdrachtgever verstrekte gegevens

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SB worden verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart SB voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet volledig aan SB zijn verstrekt, heeft SB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. SB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SB is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. In geval van elektronische verzending van informatie van (en in opdracht van) Opdrachtgever door SB aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
 6. Tijdens de overeenkomst verzamelt SB (real-time) gegevens van de Opdrachtgever via de Diensten geboden door SB. De Opdrachtgever draagt zorg dat hij de faciliteiten biedt die nodig zijn om dit mogelijk te maken, waaronder, maar niet beperkt tot:
 7. een veilige elektriciteitsverbinding binnen 3 meter van het meetpunt;
 8. een stabiele bekabelde internetverbinding;
 9. toegang tot de meterkast en de ruimtes (kamers) waar gemeten dient te worden.

Artikel 6. Contractduur, implementatie, prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SB worden gesloten voor een periode als omschreven in de aanbieding of overeenkomst. In alle andere gevallen wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
 2. Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de levering bepaalde zaken of diensten een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Als SB een overeengekomen deadline overschrijdt dient de Opdrachtgever schriftelijk te informeren omtrent het verzuim. SB wordt een redelijke termijn gegund om te voldoen aan de overeenkomst.

 1. SB zal de Overeenkomst naar beste inzichten en capaciteiten en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit alles overeenkomstig state-of-the-art methoden.
 2. Indien door SB of door SB ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. SB zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering..
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SB gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SB bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van SB op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SB een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SB gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SB daardoor direct of indirect ontstaan.
 7. Indien SB met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is SB niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 7. Derden-activiteiten en objecten

 1. SB heeft het recht bepaalde werkzaamheden of bepaalde zaken te laten verrichten casu quo leveren door derden.
 2. In een geval zoals bedoeld in 7.1 is de toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW (burgerlijk wetboek) uitdrukkelijk uitgesloten, wat betekent dat:
 3. de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SB niet uitgevoerd hoeft te worden door een specifieke persoon of een specifieke onderneming, ook als het de impliciete of expliciete bedoeling is van Opdrachtgever dat de Dienst wordt uitgevoerd door even een specifieke persoon of een specifieke onderneming;
 4. dat als SB en een derde partij gezamenlijk de Dienst jegens de Opdrachtgever verrichten, SB (met de derde partij) niet gezamenlijke aansprakelijk zijn voor een fout in of bij de uitvoering van enige verplichting uit deze Overeenkomst, maar dat SB alleen aansprakelijk is voor de door SB uitgevoerde Diensten;
 5. dat de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SB niet door de dood van een specifiek persoon binnen SB eindigt.

Artikel 8. Opschorting, opzegging

 1. SB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst SB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SB kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is SB bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SB kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SB op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien SB tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is SB gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SB gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SB, zal SB in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SB extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SB anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SB vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SB op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Overmacht

 1. SB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SB niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SB of van derden daaronder begrepen. SB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SB zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. SB kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel SB ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SB aan te geven wijze tenzij schriftelijk anders door SB aangegeven. SB is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. SB heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SB kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SB kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SB verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SB echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11. Voorbehoud van eigendom

 1. SB biedt een Dienst via een abonnement en draagt geen eigendomsrechten met betrekking tot zaken of diensten aan de Opdrachtgever over, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien anders overeengekomen (zoals bedoeld in de vorige volzin) blijft het in het kader van de Overeenkomst geleverde eigendom van SB totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met SB gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door SB geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren..
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van SB veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om SB daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan SB ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is SB gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens SB bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval SB zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan SB en door SB aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SB zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 12. Garanties

 1. SB biedt haar Diensten “as-is” en “as available”, ofwel de Opdrachtgever aanvaardt de Diensten voetstoots.
 2. SB doet haar uiterste best om hoge kwaliteit te leveren ten aanzien van haar Dienstverlening. Echter SB garandeert uitdrukkelijk niet:
 3. de geschiktheid van de geleverde Diensten of zaken voor de doelen van de Opdrachtgever;
 4. de juistheid van de informatie verstrekt door derden, met inbegrip van de Opdrachtgever;
 5. dat de geleverde Diensten of zaken voldoen aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.
 6. dat de verstrekte Diensten of zaken te allen tijde beschikbaar, ononderbroken, tijdig, veilig, nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos, vrij van virussen of malware zullen zijn
 7. SB garandeert niet dat zaken of diensten worden geleverd door SB, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Indien een schriftelijke door SB verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld..
 9. Iedere vorm van garantie (die separaat schriftelijk is overeengekomen) komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SB, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SB geen invloed op kan uitoefenen..
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SB en de door SB bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13. Beperkte aansprakelijkheid

 1. Indien SB aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. SB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SB is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien SB aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SB beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en voor zover deze factuur of het desbetreffende gedeelte daarvan is voldaan door Opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van SB is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. SB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SB toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. SB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SB of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Disclaimer

De Opdrachtgever vrijwaart SB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SB toerekenbaar is. Indien SB uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SB zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SB, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SB en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 1. SB behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SB heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, met inbegrip van getoonde en niet-getoonde inhoud, zijn eigendom van SB.
 3. De Opdrachtgever mag niet overgaan tot:
 4. het verkopen, in licentie (of sub-licentie) geven, in lease geven, toewijzen, overdragen, toekennen en/of delen met een andere partij van (een deel van) de geleverde Diensten door SB en/of zijn rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden;
 5. het overdragen, distribueren, kopiëren, of anderszins ter beschikking stellen aan het publiek van (een deel van) de geleverde Diensten door SB;
 6. het wijzigen, vertalen, nabouwen, pogen te ontdekken van de broncode van een deel van de Diensten en / of de bijbehorende software en / of het creëren van daarvan afgeleide werken.
 7. Door gebruik te maken van de dienst van SB verleent Opdrachtgever aan SB een internationale licentie, zijnde een niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licensieerbare licentie om de door de Opdrachtgever verstrekte data te gebruiken, kopiëren, distribueren, beschikbaar maken voor het publiek, uit te zenden en te bewerken, ten behoeve van de exploitatie van de Diensten en andere doeleinden die noodzakelijk of nuttig geacht worden door SB, zonder de verplichting tot betaling van royalty’s en/of andere vergoedingen. SB kan de data opslaan, verwerken, tentoonstellen,(her)gebruiken, bijvoorbeeld ten behoeve van (maar niet beperkt tot) verdere analyse, ervan te leren en voor het verbeteren van de diensten van SB.
 8. SB verwerkt geen gegevens verstrekt door de Opdrachtgever zonder wettige basis als SB weet of redelijkerwijs voorziet dat het gaat om persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SB partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 1. De rechter in de vestigingsplaats van SB is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SB het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Andere

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met SB.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.